Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

О колледже

 

«Меридиан» медициналық колледжі» ЖШС 1994 жылы ашылған

Колледждің қалыптасу бастауында тамаша дәрігер-оқытушылардың тұтас галактикасы болды: А.А. Хомутинин, Р.Н. Комарова, В. Н. Завадская, Г. В. Пяташ, О.А. Семенова, Ю. А. Борисов, Т.И. Борисова. Бірте-бірте ұстаздар ұжымы толықты. Ал қазір А.Д. Қарабалина, З.К. Смайылова, Л.В. Пушинка, Р.В. Парышева, С.Ж. Артығалиева және т.б. сияқты арнайы ұстаздар бар. Колледждің ұжымы халықаралық болып табылады, бірақ, осыған қарамастан, ол үйлесімді, біртұтас ағза ретінде достық қарым-қатынаста, оған қиын кезеңде сүйенуге болады.

Колледжде 22 түлек бітіріп, 3466 адам орта медицина қызметкерінің дипломын алды, оның 530-ы біздің оқу орнын үздік дипломмен бітірді. Олардың бір бөлігі жоо-да оқуын жалғастырды, содан кейін қала мен облыстың ауруханаларында жұмысын жалғастырды.

Мемлекеттiк аттестаттау нәтижелерi бойынша оқу-материалдық базаның жай-күйi, педагог кадрлардың сандық және сапалық құрамы, мамандарды даярлау сапасы қанағаттанарлық және мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттарының талаптарына және бiлiм беру қызметiн лицензиялауға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келедi.

Білім беру және білім беру бағдарламаларының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес колледжде 30 оқу кабинеті мен зертхана ұйымдастырылады және жұмыс істейді. Практикалық сабақтарға арналған оқу кабинеттеріндегі орын саны 10-12 оқушыға есептелген. Оқу практикасы циклдік, үзік-үзік циклдік әдіспен жоспарланады.

Әрбір кабинетте кабинеттің жұмыс жоспары, жұмыспен қамту кестесі, пән бойынша оқу-әдістемелік кешендер, кәсіптік стандарттар, әдістемелік ұсынымдар, іріктемелі күнделіктер, сұрақтар және мемлекеттік және орыс тілдеріндегі практикалық манипуляциялар тізбесі, қауіпсіздік журналы, қосымша сабақтар мен консультациялар өткізу кестесі болады. Кейбір үй-жайларды жабдықтау, оларды жабдықтау және орналастыру практикалық денсаулық сақтау жағдайларына барынша жақын. Жалпы, кабинеттер мен зертханаларды жарақтандыру 78%-ды құрайды.  Сондай-ақ, колледжде 4 блоктан тұратын симуляциялық зал (мейірбике ісі және терапия, педиатрия, хирургия, акушерлік және гинекология негіздері) жабдықталған. Жүрек-өкпе реанимациясы әдістеріне арналған электрондық дүмпулермен, шұғыл көмек көрсетуге арналған фантомдармен және пациенттерге күтім жасау әдістерімен, босануға және шұғыл көмек көрсетуге арналған фантоммен, шұғыл көмек көрсету және бала күтімі әдістеріне арналған балалар фантомымен,  шұғыл көмек көрсеткені және пациенттерге күтім жасау әдістері, босану фантомы және босану кезінде шұғыл көмек көрсету фантомы, балаға шұғыл көмек көрсету фантомы және бала күтімі әдістері, инъекцияның барлық түрлеріне арналған дүмпулер, катетеризация, клизма, газ шығару түтіктері, операциялық залдың, гардеробтың, емшара бөлмесінің бұрыштарымен жабдықталған жаралардың барлық түрлеріне еліктеу үшін.

Колледжде 40 орындық тамақтану пункті бар, ол студенттерді қолжетімді бағамен ыстық тамақпен қамтамасыз етеді.

Медициналық көмекті Ақтау қалалық емханасының жасөспірім дәрігерімен тығыз байланыста жұмыс істейтін медициналық кабинеттің фельдшері жүзеге асырады. Сондай-ақ, студенттер бірінші санатты стоматолог жұмыс істейтін колледждің стоматологиялық кабинетінде тегін емтихан және ем өткізу мүмкіндігіне ие болады.

Мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету үшін колледжде жаңа буын компьютерлерімен жабдықталған 1 компьютерлік бөлме бар. Сондай-ақ, практикалық үй-жайларда сабақ өткізу кезінде қолданылатын компьютерлер де бар. Оқу процесі қажетті әдебиетпен қамтамасыз етіледі. Кітапхана қоры 40 мыңнан астам дананы құрайды, оның ішінде оқу - 31000-нан астам, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер - 7200 дана.

Еңбек нарығында сұранысқа ие болу үшін біздің колледж студенттері «Косметолог - макияжшы-суретші-стилист», «Массажшы», «Шаштараз – кәсіби», «Маникюрші», «Денсаулық сақтау саласындағы менеджер», «Аспаз-кондитер», «Бухгалтер – экономист 1С» және т.б. қосымша мамандық алады.

Студенттер колледждің әлеуметтік өміріне белсене қатысады, қалалық және облыстық іс-шараларға қатысады. Көбі спорттың әр түрлі түрлерімен айналысады, жүлделі орындарға ие болады, қалалық, облыстық, республикалық, тіпті халықаралық жарыстарға қатысады.

Біз колледждің болашағын берілген барлық тапсырмалар мен тапсырмаларды орындаудан көріп отырмыз.


 

ТОО "Медицинский колледж "Меридиан" открыт в 1994 году.

 

У истоков становления колледжа стояла целая плеяда замечательных врачей-педагогов: А.А Хомутинин, Р.Н.Комарова, В.Н.Завадская, Г.В.Пяташ, О.А. Семенова,  Ю.А. Борисов, Т.И.Борисова. Постепенно коллектив преподавателей пополнялся. И сейчас работают преданные своему делу преподаватели, такие как Карабалина А.Д., Смайлова З.К., Пушинка Л.В., Парышева Р.В., Артыгалиева С.Ж. и многие другие. Коллектив колледжа интернациональный, но, несмотря на это, это сплоченный, дружный как единый организм, на которых можно положиться в трудную минуту.

За время существования колледжа произведено 22 выпуска, дипломы среднего медицинского работника получили 3466 человека, из них – 530 закончили наше учебное заведение с дипломом отличия. Некоторые из них продолжили обучение в ВУЗах, по окончании которых продолжают работать в ЛПУ города и области.

По результатам   государственной   аттестации, состояние учебно-материальной базы, количественного и качественного состава преподавательских кадров, качества подготовки специалистов удовлетворительное и соответствует требованиям государственных общеобязательных стандартов образования и квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности.

В соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта образования и  образовательных программ  в  колледже  организованы  и функционируют  30 кабинетов и лабораторий. Количество посадочных мест в кабинетах для проведения практических занятий рассчитано на 10-12 обучающихся. Учебная практика планируется цикловым, прерывисто-цикловым методом.

В каждом кабинете имеется план работы кабинета, график занятости, учебно-методические комплексы по предмету, профессиональные стандарты, методические рекомендации, образцы дневников, вопросы и перечень практических манипуляций на государственном и русском языках, журнал по технике безопасности, графики проведения дополнительных  занятий и консультаций. Оборудование некоторых кабинетов, их оснащение и размещение максимально приближено к условиям практического здравоохранения. В целом оснащенность кабинетов и лабораторий составляет 78%.  Также в колледже оборудован симуляционный кабинет, который представлен 4 блоками (основы сестринского дела и терапии, педиатрии, хирургии, акушерства и гинекологии). Оснащен электронным муляжом для техники сердечно-легочной реанимации, фантомами для оказания неотложной помощи  и методов ухода за пациентами, фантом для принятия родов и  оказания неотложной помощи в родах, фантом ребенка для оказания неотложной помощи  и методов ухода за детьми, муляжи для всех видов инъекции, проведения катетеризации, клизм, газоотводной трубки, муляжи, имитирующие все виды ран, оборудованы уголки операционной, перевязочной, процедурных кабинетов.

В колледже имеется пункт приема пищи на 40 мест, которое обеспечивает учащихся горячим питанием по приемлемым ценам.

Медицинское обслуживание проводится фельдшером в медицинском кабинете, которая работает в тесном контакте с подростковым врачом городской поликлиники г.Актау. Учащиеся также имеют возможность бесплатно проводить обследование и лечение в стоматологическом кабинете колледжа, где работает врач-стоматолог I категории.

Для обеспечения качественной подготовки специалистов в колледже функционирует 1 компьютерный кабинет, который оснащен компьютерами нового поколения. Также в практических кабинетах имеются компьютеры, используемые в проведении занятий. Учебный процесс обеспечен необходимой литературой. Библиотечный фонд составляет более 40000 экземпляров, в том числе учебной – более 31000, учебно – методической и научной литературой 7200 экземпляров.

Для востребования на рынке труда обучающиеся нашего  колледжа получают дополнительную профессию: «Косметолог – визажист-стилист», «Массажист», «Парикмахер - профессионал», «Маникюрша», «Менеджер в здравоохранении», «Повар- кондитер», «Бухгалтер – экономист 1С» и т.д.

Обучающиеся активно участвуют в общественной жизни колледжа, принимают участие в городских и областных мероприятиях. Многие занимаются различными видами спорта, завоевывают призовые места, участвуя в городских, областных, республиканских и даже в международных соревнованиях.

 

Будущее колледжа мы видим в выполнении всех заданий и поручений, данных

Президентом РК Н.А. Назарбаевым.

 

 

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте