Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

«SANALY URPAQ» СТУДЕНТТІК КЛУБЫ / СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ "SANALY URPAQ"

Жалпы ережелер

      •«SANALY URPAQ» ерікті клубы – колледжде құқықтық білімді насихаттау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті насихаттау мақсатында құрылған студенттердің ерікті бірлестігі.

•«SANALY URPAQ» ерікті клубы - колледж өзін-өзі басқару жүйесінің құрылымдық бөлігі болып табылады.

•«SANALY URPAQ» колледжінің ерікті клубы – колледж директоры бекіткен Ереже негізінде клуб басшысының басшылығымен жұмыс істейтін студенттер бірлестігі.

•«САНАЛЫ ҮРПАҚ» ерікті клубының қызметі осы Ереже негізінде жүзеге асырылды.

• Клуб қызметін реттейтін ішкі құжаттарды басшы дербес әзірлейді және колледж директорына ұсынады.

 

Мақсаттары мен міндеттері

          • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет;

• Ашық және ашық оқу орны;

• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктерді енгізу арқылы білім беру сапасын арттыру;

• Білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама;

• Ақпараттық қолдау;

• Білім берудің барлық субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру;

• Білім беру субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын жетілдіру;

• Оқушылар мен оқытушыларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың көшбасшыларына айналдыру.

 

Клуб қызметiнiң принциптерi

    • Ерікті түрде;

• Жариялылық және ашықтық;

• Клуб мүшелерінің құқықтық мәдениеті;

• Клуб өмірін ұжымдық ұйымдастыру;

• Клубтың әрбiр мүшесiнiң мүдделерi мен пiкiрлерiн сақтау;

• Әлеуметтік маңызы.

 

Клуб жұмысын ұйымдастыру

            • Клуб жұмысына қатысуға тілек білдірген студенттер клуб мүшелері ретінде қабылданады;

• Клуб отырысына ауызша жүгіну кезінде білім алушылар клуб мүшелері ретінде қабылданады;

• Клуб отырыстары 3 айда кемінде бір рет өткізіледі;

 

Клуб меңгерушісі

            • Клуб қызметін ұйымдастырады;

• Кезектен тыс отырыс өткізу туралы шешім қабылдайды;

• Әкімшілік жиналыстарда, студенттердің жалпы жиналыстарында клуб жұмысының барысын таныстырады.

 

Клуб мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

           Клуб мүшелерінің тең құқықтары бар:

• клубқа өз бетінше кіріп, кетіп қалу;

• кезектен тыс отырыс өткізу туралы шешім қабылдау;

• әкімшілік жиналыстарда, конференцияларда клубтың қызметімен танысу.

 

«Саналы Үрпақ» студенттік клубының жұмыс жоспары

 

Өлшем

Іс-шараның ұзақтығы

Жауапты тұлға

1

«SANALY URPAQ»ерікті студенттік клубының жұмысын ұйымдастыру

Қыркүйек

Клуб басшысы

2

Клубтың жұмыс жоспарын бекіту туралы «SANALY URPAQ»

Қыркүйек

Клуб басшысы

3

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стендті жобалау және жөндеу

Оқу жылы ішінде

Клуб басшысы, клуб мүшелері

4

Оқушылардың қалалық, облыстық конкурстарға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған іс-қимылдарға қатысуы

Оқу жылы ішінде

Клуб басшысы

5

«Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы» түрлі спорт түрлері бойынша спорттық жарыстар

Оқу жылы ішінде

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, дене тәрбиесі мұғалімдері, клуб меңгерушісі

6

Білім алушылардың емтихан сессиясының өткізілуіне бақылау жасау

Оқу жылы ішінде

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссия

7

1-3 курс студенттері арасында «Адалдықсағат» кураторлық сағаты

Оқу жылы ішінде

Клуб жетекшісі, топ жетекшілері

8

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бейнероликтерді көру

Қазан

Клуб басшысы, клуб мүшелері

9

Оқушылар арасында «Сыбайлас жемқорлық туралы не білесің?» сауалнамасы

Қараша

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, клуб меңгерушісі, топ жетекшілері

10

«Сыбайлас жемқорлықты тоқтат!» плакат байқауы

Қараша

Клуб басшысы, клуб мүшелері

11

Бүкіләлемдік сыбайлас жемқорлық күніне арналған сынып сағаттары: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы колледж!» (сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл жасау шарттары)

Желтоқсан

Клуб жетекшісі, клуб мүшелері, топ жетекшілері

12

Сыбайлас жемқорлық практикасын ашу фактілері бойынша студенттерге жасырын сауалнама жүргізу

қаңтар-ақпан, Мамыр

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, клуб меңгерушісі

13

«Біздің таңдауымыз – заң үстемдігі» дөңгелек үстелі

Сәуір

Клуб басшысы, клуб мүшелері

14

Распространение агитационных буклетов по борьбе с коррупцией

Оқу жылы ішінде

Клуб басшысы

15

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат мәселелері бойынша құқықтық құжаттарды зерделеу

Оқу жылы ішінде

Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, топ басшылары, клуб меңгерушісі

 Общие положения

      • Волонтерский клуб "SANALY URPAQ" - добровольное объединение студентов, созданное в колледже для пропаганды правовых знаний, антикоррупционной культуры.

• Добровольный клуб "SANALY URPAQ" - колледж является структурной частью системы самоуправления.

• Добровольный клуб колледжа "SANALY URPAQ" - объединение студентов, работающих под руководством руководителя клуба на основании Положения, утвержденного директором колледжа.

• Деятельность добровольного клуба "SANALY URPAQ" осуществлялась на основе настоящего Положения.

• Внутренние документы, регламентирующие деятельность клуба, разрабатываются руководителем самостоятельно и представляются директору колледжа.

 

Цели и задачи

          • Антикоррупционная культура;

• Прозрачное и открытое учебное заведение;

• Повышение качества обучения через внедрение антикоррупционных механизмов;

• Антикоррупционное законодательство в сфере образования;

• Информационная поддержка;

• Повышение антикоррупционной грамотности всех субъектов образования;

• Повышение антикоррупционного поведения субъектов образования;

• Превратить студентов и преподавателей в руководителей антикоррупционной политики.

 

Принципы деятельности клуба

            • Добровольность;

• Гласность и прозрачность;

• Правовая культура членов клуба;

• Коллективная организация жизни клуба;

• Уважение интересов и мнения каждого члена клуба;

• Общественная значимость.

 

Организация работы клуба

            • Студенты, желающие участвовать в работе клуба, принимаются в члены клуба;

• При устном обращении на собрании Клуба, студенты принимаются в члены клуба;

• Заседания клуба проводятся не реже одного раза в 3 месяца;

 

Руководитель клуба

            • Организует деятельность клуба;

• Принимает решение о проведении внеочередного заседания;

• Знакомит с ходом работы клуба на административных совещаниях, общих собраниях учащихся.

 

Права и обязанности членов клуба

           Члены клуба имеют равные права:

• самостоятельно входить в клуб и выходить из клуба;

• принимать решения о проведении внеочередного заседания;

• знакомиться с деятельностью клуба на административных совещаниях, конференциях.

 

План работы студенческого клуба «SanalyUrpaq»

 

Мероприятие

Срок проведения

 

Ответственные

1

Организация работы добровольного студенческого клуба «SANALY URPAQ» в рамках подпроекта «SANALY URPAQ»

Сентябрь

Руководитель клуба

2

Утверждения плана работы клуба «SANALY URPAQ»

Сентябрь

Руководитель клуба

3

Оформление и обновление антикоррупционного стенда

В течении учебного года

Руководитель клуба, члены клуба

4

Участие студентов в городских, областных конкурсах, акциях, направленных на противодействие коррупции

В течении учебного года

Руководитель клуба

5

Спортивные соревнования по различным видам спорта «Молодежь против коррупции»

В течении учебного года

Заместитель директора по воспитательной работе, преподаватели физической культуры, руководитель клуба

6

Контроль за проведением экзаменационной сессии студентов

В течении учебного года

Комиссия по противодействию коррупции

7

Кураторский час «Адалдықсағаты» среди студентов 1-3 курсов

В течении учебного года

Руководитель клуба, руководители групп

8

Просмотр антикоррупционных роликов

Октябрь

Руководитель клуба, члены клуба

9

Анкетирование среди обучающихся «Что вы знаете о коррупции?»

Ноябрь

Заместитель директора по воспитательной работе, руководитель клуба, руководители групп

10

Конкурс плакатов «Стоп коррупция!»

Ноябрь

Руководитель клуба, члены клуба

11

Классные часы, посвященные Всемирному дню коррупции: «Колледж против коррупции!» (условия эффективного противодействия коррупции)

Декабрь

Руководитель клуба, члены клуба, руководители групп

12

Проведение анонимного анкетирования студентов по фактам выявления коррупционных действий

Январь- февраль,

 май

Заместитель директора по воспитательной работе, руководитель клуба

13

Круглый стол «Наш выбор – правовое государство»

Апрель

Руководитель клуба, члены клуба

14

Распространение агитационных буклетов по борьбе с коррупцией

В течении учебного года

Руководитель клуба

15

Изучение нормативно-правовых документов по антикоррупционной политике

В течении учебного года

Заместитель директора по воспитательной работе, руководители групп, руководитель клуба

 

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте