Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

Правила оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования

Инструктивное письмо по вопросам оценки знаний и навыков выпускников технического и профессионального послесреднего образования в области здравоохранения в 2019 году

 

Ережелер
медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар деп аталады) Қазақстан Республикасының 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 125) тармақшасына сәйкес әзірленді. 2009 жыл «Қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі туралы» (бұдан әрі Кодекс деп аталады) және медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау тәртібін айқындайды.

2. Қағидалар меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен ұйымдарға (бұдан әрі - білім беру және ғылыми ұйымдар) қолданылады.

3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

1) медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау (бұдан әрі – білім мен дағдыларды бағалау деп аталады) – білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын және медициналық қызмет көрсету үшін қажетті құзыреттіліктерді (білімдер мен дағдыларды) қалыптастыру деңгейін бағалау;

2) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) – медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың теориялық білім деңгейін компьютер арқылы анықтау;

3) білімді бағалау нәтижелерінің хаттамасы – компьютерлік тестілеу нәтижелері бойынша медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың жиынтық нәтижесі;

4) дағдыларды бағалау – білім алушылардың медициналық білім беру бағдарламалары бойынша оларды көрсету процесінде практикалық дағдыларды меңгерген деңгейін анықтау.

4. Медициналық бiлiм берудiң барлық деңгейлерiнiң оқушылары бiлiмдерi мен дағдыларын бағалауға жатады.

5. Бiлiм алушылардың бiлiмдерi мен бiлiктiлiгiн бағалау оқыту мамандықтары бойынша жүргiзiледi және денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган бекiтетiн тиiстi мамандық бағдарламаларын бiтiрушiлердiң құзыреттерiнiң тiзбесi негiзiнде жүргiзiледi.

2-тарау. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау тәртібі

6. Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау екі кезеңді қамтиды:

1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу);

2) біліктілікті бағалау.

Бiлiмi мен бiлiктiлiгiн бағалау оқушының таңдауы бойынша (қазақ, орыс немесе ағылшын тiлдерiнде) жүргiзiледi.

7. Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалауды уәкілетті орган аккредиттеген ұйым жүргізеді.

8. Бiлiм мен бiлiктiлiктi бағалау денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен бiлiм беру ұйымдарының немесе бағалау ұйымының базасында денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйыммен және бiлiм беру ұйымымен келiсiм бойынша жүргiзiлуге тиiс.

9. Тест тапсырмаларын, клиникалық тапсырмаларды әзiрлеу, сараптау және жаңарту тәртiбiн бағалау жөнiндегi ұйым жүзеге асырады. Тест тапсырмаларының, клиникалық тапсырмалардың техникалық ерекшеліктері денсаулық сақтау кадрларын даярлау бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестіктермен келісіледі.

10. Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) 100 тест тапсырмасынан тұрады. Тестілеудің жалпы уақыты – 150 минут (2 сағат 30 минут).

Тестілеуден өту балы тест сұрақтарының жалпы санының 50%-ын құрайды.

Оқушылардың жауаптары балдық жүйе бойынша бағаланады:

0 – 49 балл – қанағаттанарлықсыз;

50 – 69 балл – қанағаттанарлық;

70 – 89 балл – жақсы;

90 – 100 балл – өте жақсы.

11. Бiлiмiн бағалау барысында:

1) тестілеу өткізілетін үй-жайға ұялы телефондарды, смартфондарды, электрондық гаджеттерді, оқу әдебиеті мен жазбаларды әкелуге;

2) бір-бірімен сөйлесуге, орындарды ауыстыруға және тестілеу өткізілетін үй-жайдан бағалау ұйымы өкілінің рұқсатынсыз шығуға.

12. Осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда бағалау ұйымының өкілі емтихан алушының тестілеу залынан шығарылуы тиіс, ол туралы акт жасалады.

Бұл жағдайда тестілеу нәтижесі аудиториядан шығарылмас бұрын дұрыс жауаптар үшін жинаған баллдары болады.

13. Апелляцияны есепке алмай білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) нәтижелерінің хаттамасы тестілеу күні білім беру және ғылыми ұйымдарға ұсынылады.

14. Бiлiмiн бағалауға (компьютерлiк тестiлеуге) келмеген бiлiм алушылар нәтижелер туралы хаттамада "жоқ" деген белгi қоюға тиiс.

15. Бiлiмiн бағалауға (компьютерлiк тестiлеуге) келмеген бiлiм алушылар келмеу себептерiне қарамастан бағалау ұйымының негiзiнде тестiлеуден өтуге тиiс. Келмеген білім алушылар үшін тестілеудің шарттары мен мерзімдерін бағалау ұйымы айқындайды.

16. Компьютерлік тестілеу нәтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін білім алушылар біліктілікті бағалаудың екінші кезеңіне жіберілмейді.

17. Білім алушылардың біліктілігін бағалау клиникалық құзыреттілікті бағалаудың тиісті әдістерін (объективті құрылымдалған клиникалық емтихан, шағын клиникалық емтихан және т.б.) қолдана отырып, оқытудың қорытынды нәтижелеріне сәйкес жүргізіледі.

18. Емтихан алушылардың біліктілігін бағалауды имитациялық орталықтардың ресурстарын пайдалана отырып, денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымы мен ғылыми ұйымының базасында жүргізеді.

19. Оқушылардың практикалық дағдылары әрбір станция бойынша нүктелік жүйе бойынша бағалануы тиіс:

0 – 49 балл – қанағаттанарлықсыз;

50 – 69 балл – қанағаттанарлық;

70 – 89 балл – жақсы;

90 – 100 балл – өте жақсы.

20. Біліктілікті бағалау нәтижелері біліктілікті бағалау күні ұсынылады. Апелляцияны ескере отырып, дағдыларды бағалаудың түпкілікті нәтижелері апелляция комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін апелляцияға өтініш берілген күннен бастап 2 күннен кешіктірілмей беріледі.

21. Білім мен дағдыларды бағалау нәтижесі екі кезеңнің балдарынан шығарылады және арифмиялық орташа мән көрсетіледі және соңғы нәтиже мынадай түрде бағаланады:

0 – 49 балл – қанағаттанарлықсыз;

50 – 69 балл – қанағаттанарлық;

70 – 89 балл – жақсы;

90 – 100 балл – өте жақсы.

22. Бiлiм мен бiлiктiлiктi бағалау нәтижелерi бiлiм беру және ғылым ұйымдарына әрбiр бiтiрушiге денсаулық сақтау кадрларын даярлау бағыты бойынша Оқу-әдiстемелiк бiрлестiктермен келiсiлген техникалық ерекшелiктерге сәйкес берiледi.

3-тарау. Өтiнiштердi беру және қарау тәртiбi

23. Дауларды шешу және білім алушылардың құқықтарын қорғау бойынша білімдері мен дағдыларын бағалау кезеңінде денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен Республикалық апелляциялық комиссия құрылсын.

Апелляциялық комиссияның құрамы кемінде 5 мүшеден тұратын тақ саннан тұрады.

24. Апелляциялық комиссияның құрамына жоғары білікті ғылыми және педагогикалық қызметкерлер, әдіскерлер, аккредиттелген бағалау ұйымының, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді.

25. Бағалаудың бір-екі кезеңінің нәтижелерімен келіспеген жағдайда білім алушылар емтиханнан кейін бір тәулік ішінде апелляцияға жүгінуге құқылы.

26. Апелляциялық комиссия қараған білім мен дағдыларды бағалау нәтижелерінің қорытынды хаттамасы апелляциялық комиссияның отырысынан кейінгі келесі күні ұсынылуға тиіс.

4-тарау. Қорытынды

27. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалаудың оң нәтижелері маман сертификатын беруге өтініш беру үшін негіз болады.

28. Бiлiм мен бiлiктiлiктi бағалау денсаулық сақтау саласындағы бiлiм және ғылым ұйымының қаражаты есебiнен ақылы негiзде жүргiзiледi. Қайта қабылдау және негізсіз себептермен келмеген жағдайларда ақы төлеу білім алушылардың жеке қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүргізіледі.

29. Бiлiм мен бiлiктiлiктi бағалау жөнiндегi қызмет көрсетудiң бағалық тiзiмiн бағалау жөнiндегi ұйым бекiтедi.


Правила
оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования

 Глава 1. Общие положения

1. Правила оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 125 пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и определяют порядок проведения оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования.

2. Правила распространяются на научные организации и организации в области здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности (далее - организации образования и науки).

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

1) оценка знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования (далее - оценка знаний и навыков) - оценка качества усвоения обучающимися образовательных программ и уровня сформированности компетенций (знаний и навыков), необходимых для оказания медицинских услуг;

2) оценка знаний (компьютерное тестирование) - определение уровня теоретических знаний обучающихся по программам медицинского образования компьютерным путем;

3) протокол результатов оценки знаний - сводный результат оценки знаний обучающихся по программам медицинского образования по итогам компьютерного тестирования;

4) оценка навыков - определение уровня владения обучающихся программ медицинского образования практическими навыками в процессе их демонстрации.

4. Оценке знаний и навыков подлежат обучающиеся всех уровней медицинского образования.

5. Оценка знаний и навыков обучающихся проводится по специальностям обучения и основывается на перечне компетенций выпускников программ соответствующей специальности, утвержденном уполномоченным органом в области здравоохранения.

Глава 2. Порядок проведения оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования

6. Оценка знаний и навыков обучающихся включает два этапа:

1) оценка знаний (компьютерное тестирование);

2) оценку навыков.

Оценка знаний и навыков проводится на языке по выбору обучающегося (казахском, русском или английском).

7. Оценка знаний и навыков обучающихся проводится организацией, аккредитованной уполномоченным органом.

8. Оценка знаний и навыков проводится на базе научных организаций и организаций образования в области здравоохранения или организации по оценке по согласованию с научной организацией и организацией образования в области здравоохранения.

9. Порядок разработки, экспертизы и обновления тестовых заданий, клинических задач осуществляется организацией по оценке. Технические спецификации тестовых заданий, клинических задач согласовываются с Учебно-методическими объединениями по направлению подготовки кадров здравоохранения.

10. Оценка знаний (компьютерное тестирование) состоит из 100 тестовых заданий. Общее время тестирования составляет 150 минут (2 часа 30 минут).

Проходной балл составляет 50% от общего количества тестовых вопросов.

Ответы обучающихся оцениваются по бальной системе:

0 - 49 баллов - неудовлетворительно;

50 - 69 баллов - удовлетворительно;

70 - 89 баллов - хорошо;

90 - 100 баллов - отлично.

11. Во время проведения оценки знаний не допускается:

1) вносить в помещение, где проводится тестирование и пользоваться сотовыми телефонами, смартфонами, электронными гаджетами, учебной литературой и записями;

2) разговаривать между собой, пересаживаться и покидать помещение, в котором проводится тестирование без разрешения представителя организации по оценке.

12. При нарушении требований, указанных в пункте 11 настоящих Правил представитель организации по оценке удаляет экзаменуемого из зала тестирования, о чем составляется акт.

В таком случае результатом тестирования будут являться набранные баллы за правильные ответы до удаления из аудитории.

13. Протокол результатов оценки знаний (компьютерного тестирования) без учета апелляции предоставляется в организации образования и науки в день проведения тестирования.

14. Обучающимся, не явившимся на оценку знаний (компьютерное тестирование), в протоколе результатов проставляется «отсутствовал».

15. Обучающиеся, не явившиеся для прохождения оценки знаний (компьютерное тестирования), вне зависимости от причины неявки, проходят тестирование на базе организации по оценке. Сроки и условия проведения тестирования для не явившихся обучающихся определяет организация по оценке.

16. При получении неудовлетворительной оценки по результатам компьтерного тестирования обучающиеся) не допускаются ко второму этапу оценки навыков.

17. Оценка навыков обучающихся проводится в соответствии с конечными результатами обучения с применением соответствующих методов оценки клинической компетентности (объективный структурированный клинический экзамен, мини-клинический экзамен и другие).

18. Оценка навыков осуществляется экзаменаторами на базе научной организации и организации образования в области здравоохранения с использованием ресурсов симуляционных центров.

19. Практические навыки обучающихся оцениваются по бальной системе по каждой станции:

0 - 49 баллов - неудовлетворительно;

50 - 69 баллов - удовлетворительно;

70 - 89 баллов - хорошо;

90 - 100 баллов - отлично.

20. Результаты оценки навыков предоставляются в день проведения оценки навыков. Окончательные результаты оценки навыков с учетом апелляции предоставляются после завершения работы апелляционной комиссии не позднее 2-х дней со дня подачи заявления на апелляцию.

21. Результат оценки знаний и навыков суммируется из баллов двух этапов и выводится среднее арифмитическое число и итоговый результат оценивается следующим образом:

0 - 49 баллов - неудовлетворительно;

50 - 69 баллов - удовлетворительно;

70 - 89 баллов - хорошо;

90 - 100 баллов - отлично.

22. Результаты оценки знаний и навыков предоставляются организации образования и науки на каждого выпускника в соответствии со спецификациями, согласованными с Учебно-методическими объединениями по направлению подготовки кадров здравоохранения.

Глава 3. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений

23. На период проведения оценки знаний и навыков для разрешения спорных вопросов и защиты прав обучающихся, приказом уполномоченного органа в области здравоохранения создается Республиканская апелляционная комиссия.

Состав апелляционной комиссия состоит из нечетного количества не менее 5-ти членов.

24. В состав апелляционной комиссии входят высококвалифицированные научно-педагогические работники, методисты, представители аккредитованной организации оценки, неправительственных организаций.

25. В случае несогласия с результатами одно или двух этапов оценки, обучающиеся вправе подать апелляцию в течение 24 часов после экзамена.

26. Итоговый протокол результатов оценки знаний и навыков, рассмотренных апелляционной комиссией, предоставляется на следующий день после заседания апелляционной комиссии.

Глава 4. Заключение

27. Положительные результаты оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования служат основанием подачи заявления для выдачи сертификата специалиста.

28. Оценка знаний и навыков, проводится на платной основе за счет средств организации образования и науки в области здравоохранения. В случаях пересдачи и не явки по неуважительной причине оплата производится за счет личных средств обучающихся или иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

29. Прейскурант цен за оказание услуг по проведению оценки знаний и навыков утверждается организацией по оценке.

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте