Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

Практика

Практика
Практика

Ақтау қаласындағы медициналық колледжде практикалық сабақтар ұйымдастыру

Кәсіби сауатты маманды өзінің кәсіби қызметін жеткілікті жоғары деңгейде жүзеге асыратын, алға қойған мақсаттарына жетуде жоғары нәтижелерге қол жеткізген адам деп атауға болады.  Қазіргі заманда болып жатқан өзгерістер кәсіби оқу орындары түлектерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды қажет етеді.

Колледждің басты мақсаты қазіргі өзгермелі нарықтық жағдайда бәсекеге түсе алатын заманауи маманды даярлау болып табылады. Практикалық дағдыларды меңгеру оқушыларды оқытуда негізгі компонент болып табылады. Қазіргі заманғы білім беру базасын құруға көп көңіл бөлінуде.  Клиникаға дейінгі практикалық сабақтарды мұғалімдер – А.Д. Қарабалина, акушер-гинеколог З.К. Смайылова, С.К. Жанбатырова, Р.В. Парышева – педиатрлар, С.Ж. Артығалиева сияқты үлкен тәжірибесі бар медицина қызметкерлері жүргізеді. Барлық мұғалімдер оқушыларға осы жылдар ішінде жинақталған барлық білімдерін бере отырып, ынта-жігермен жұмыс істейді.

Колледж студенттері стандарт бойынша қажетті көрнекі құралдармен жабдықталған колледж оқу кабинеттерінде практикалық дағдылармен таныса бастайды, манипуляцияларды, пациенттерге күтім жасауды және күтуді үйретуге арналған механикалық және инновациялық электрондық модельдер бар. Мұғалімдер сабақты электрондық оқулықтарды, әдістемелік құралдарды, бейнероликтерді пайдалана отырып жүргізеді.  Симуляциялық оқыту теориялық білімді практикалық дағдылармен біріктіруге, қарым-қатынас дағдыларын сіңіруге және жетілдіруге, командалық жұмыс дағдыларын меңгеруге және оқушылардың өзін-өзі оқытуын ынталандыруға мүмкіндік береді.

Шығармашылық ізденістерді күшейту, кәсіпқойлығын арттыру мақсатында колледжде кәсіби шеберлік конкурстары, ғылыми-практикалық конференциялары бар студенттік үйірмелер өткізіледі.

Колледж түлектері жыл сайын облыстық медициналық колледждердің түлектері арасында өтетін «Үздік түлек» байқауына қатысады, оның модераторы Маңғыстау облысының облыстық денсаулық сақтау басқармасы болып табылады, жеңімпаздар Республикалық байқауға қатысады.

Мамандарды өндiрiстiк қажеттiлiктерге сәйкес сапалы даярлауды қамтамасыз ету үшiн колледждiң оқытушылар құрамын медициналық мекемелердiң базаларымен бiрiктiру қажет. Тек осындай одаққа қол жеткізе отырып, болашақ мамандарды сапалы даярлауға, тәжірибелік дайындықтан өтуге және түлектерімізді кепілдендірілген жұмыспен қамтуға сенімді болуға болады. 

Біздің колледждің қаланың негізгі емдеу-профилактикалық мекемелерімен: облыстық ауруханамен жұмыс істеуі әлеуметтік әріптестіктің мысалы болып табылады. Ол бөлімшелерде, сондай-ақ клиникалық-биохимиялық зертханада және хоспитальаралық дәріханада, облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында, стоматологиялық техниктер ортопедиялық зертханада тәжірибеден өтетін облыстық стоматологиялық орталықта, сондай-ақ емдеу-хирургия кабинеттерінде ,"Стоматология" мамандығының студенттерінде тәжірибеден өтуге мүмкіндік береді.  балалар ауруханасы, перинаталдық орталық, қалалық перзентхана, қалалық емханалар. Мұнда практика мәселелері әрқашан анық және ұйымдасқан, оқушыларды жұмысқа орналастыруда көмек көрсетіледі.

Оқу-өндiрiстiк практикаға колледждiң әдiстемелiк жетекшiсi және емдеу мекемесiнiң бастығы - бас дәрiгер немесе бас мейiрбике басшылық жасайды. Практиканың міндеттері теориялық оқыту процесінде алынған білім алушылардың білімдерін бекіту, тереңдету және жүйелеу, таңдаған мамандығы бойынша қажетті практикалық дағдыларды сіңіру, сондай-ақ оларды болашақ жұмыспен таныстыру болып табылады.

Білім алушыларға әдістемелік және практикалық көмек көрсету, жаңа технологиялармен танысу, практикалық дағдыларды дамыту және тереңдету, еңбек жағдайларына бейімделу және өз бетінше жұмыс істеу үшін құзыретті мамандарды (бас және аға мейірбикелерді) тарту медициналық мекемелерде кәсіптік практиканы жүргізудің міндетті шарты болып табылады.

Әлеуметтік әріптестік негізіндегі жұмыс жас мамандардың өндірістік дағдыларын дамытуға ықпал етеді, оларға психологиялық қолдауды сіңіреді.  Біздің студенттер медициналық мекемелердің бір базаларында тәжірибеден өткендіктен, оқушылардың практика барысындағы қабілеттеріне көңіл бөлінуде. Одан кейiн жұмысқа орналасқан кезде олар практикадан өткен бөлiмшелердiң аға мейiрбикелерiнiң мiнездемелерi ескерiледi.  Біз тағылымдаманы оқушыларға таңдаған мамандығы бойынша мамандануға мүмкіндік беретіндей етіп ұйымдастыруға тырысамыз.  Колледж қаланың медициналық мекемелерімен ғана емес, сонымен қатар облыстың медициналық мекемелерімен де ойдағыдай өзара іс-қимыл жасайды, осылайша түлектердің тұрғылықты жері бойынша жұмысқа орналасу мәселесі шешіледі. Бүгінгі таңда біздің мамандықтар тізімі еңбек нарығының қажеттілігін қанағаттандырады.


Организация практических занятий  в медицинском колледже в г. Актау

Профессионально компетентным специалистом можно назвать того, кто на достаточно высоком уровне осуществляет свою профессиональную деятельность, добивается высоких результатов в достижении поставленных задач.  Изменения, происходящие в современном мире, делают необходимостью формирование профессиональной компетентности у выпускников профессиональных образовательных учебных заведений.

Основной целью колледжа является подготовка современного специалиста, способного конкурировать в современных изменяющихся условиях рынка. Овладение практическими навыками является основным компонентом в обучении учащихся. Большое внимание уделяется созданию современной образовательной базы.  Доклинические практические занятия проводятся педагогами - медицинскими работниками с большим стажем работы, такие как Карабалина А.Д.- врач акушер гинеколог, Смайлова З.К., Жанбатырова С.К., Парышева Р.В.- врачи педиатры, Артыгалиева С.Ж. - медсестра. Все преподаватели работают с энтузиазмом,  отдавая все накопленные годами знания студентам.

Студенты колледжа начинают знакомиться с практическими навыками в кабинетах колледжа оснащенных согласно стандартам необходимыми наглядными пособиями, имеются как механические, так и инновационные электронные муляжи для отрабатывания манипуляций ухода и оказания помощи пациентам. Преподаватели проводят занятия с использованием электронных учебников, пособий, видеофильмов.  Симуляционное обучение позволяет интегрировать теоретические знания с практическими навыками, прививать и совершенствовать коммуникативные навыки, приобретать умения работать в команде и мотивирует самообучение учащихся.

С целью укрепления творческого поиска, совершенствования профессионализма в колледже проводятся конкурсы профессионального мастерства, функционируют студенческие кружки с проведением научно-практических конференций.

Выпускники колледжа принимают участие в конкурсе «Лучший выпускник», который проводится  ежегодно между выпускниками медицинских колледжей области модератором которого, является областное управление здравоохранения Мангистауской области, победители  участвуют в Республиканском конкурсе.

Для обеспечения качественной подготовки специалистов  в соответствии с производственными нуждами необходим союз преподавательского состава колледжа с  базами  лечебно-профилактических учреждений. Только достигнув такого союза, можно  быть уверенным в качественной подготовки будущих специалистов, прохождении производственной практики и гарантированном трудоустройстве наших выпускников. 

Примером социального партнерства является работа нашего колледжа с основными лечебно-профилактическими учреждениями города: областная больница, которая предоставляет возможность прохождения практики как в отделениях так и в клинико-биохимической лаборатории и межбольничной аптеке, областная инфекционная больница, областной стоматологический центр, где проходят практику в ортопедической лаборатории зубные техники, а в кабинетах лечения и хирургии студенты специальности «Стоматология»,  областная детская больница, перинатальный центр, городской родильный дом, поликлиники города. Здесь всегда четко и организованно решаются вопросы проведения практики, и оказывается помощь  в трудоустройстве студентов.

Учебно-производственной практикой руководит методический руководитель от колледжа и руководитель от лечебно-профилактического учреждения - главный врач или главная медицинская сестра. Целями практики является закрепление, углубление и систематизация знаний студентов, полученных в процессе теоретического обучения, привитие необходимых практических умений и навыков по избранной специальности, а также приобщения их к будущей трудовой деятельности.

Обязательным условием при проведении профессиональных практик в лечебных учреждениях является привлечение компетентных специалистов (главных и старших медицинских сестер) для оказания методической и практической помощи студентам, знакомство с новыми технологиями, освоением и углублением практических умений и навыков,   адаптации к производственным условиям труда и выработке самостоятельной работы.

Работа на основе социального партнерства способствует развитию производственных навыков молодых специалистов, вселяют в них психологическую опору.  Так как наши студенты проходят практику на одних и тех же базах лечебно- профилактических учреждений уже во  время практики обращается внимание на способности студентов. Затем при трудоустройстве учитываются характеристики от старших медсестер отделений, где они проходили практику.  Мы стараемся организовать практику таким образом, чтобы обеспечить студентам возможность специализироваться по избранной профессии.  Колледж успешно взаимодействует не только с лечебно-профилактическими учреждения города, но и с лечебно-профилактическими учреждениями области, таким  образом, решается вопрос трудоустройства и по месту жительства выпускников. На сегодняшний день перечень наших специальностей отвечает потребностям рынка труда. 

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте